China Set includes: - Complete series of... - Lot 213 - Marie-Saint Germain

Lot 213
Go to lot
Estimation :
20 - 30 EUR
China Set includes: - Complete series of... - Lot 213 - Marie-Saint Germain
China Set includes: - Complete series of commemorative tokens in cupronickel bearing the effigies of the emperors of the Qing dynasty, including: Tai Zu Ai Xin Jue Luo Nurhaci (1616-1626), Hong Taiji (1627-1643), Shunzi (1644-1661), Kangxi (1662-1722), Yongzhen (1723-1735), Qianlong (1736-1795), Jiaqing (1796-1820), Daoguang (1821-1850), Xiafeng (1851-1861), Tongxhi (1862-1874), Guangxu (1875-1908), Xuantong (1909-1911) All in duplicate, for a total of 24 tokens. - Complete set of the eight immortals in the legend in cupronickel, including: He Xiangu, 2 x Zhang Guo Lao, Zhongli Quan, Tieguai Li, 2 x Lan Caihe, Lv Dongbin, 2 x Han Xiang Zi, Cao Guojiu. Total weight: 647gr Very good condition.
My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue